Фондация “Св. Архангели” е създадена от през 2004 г. с ф.д. №10815/2004 на  СГС и е с ЕИК 131313656. Неин управител е Ангелина Савова Иванова. Регистрацията е със социална насоченост, като се стреми да обхване всички слоеве на обществото. Мисията на фондация “Св. Архангели” е да съдейства на обществото и държавата за осъществяване на социалната и образователната й политика като подпомага социално слаби групи и слоеве на населението от всички възрасти, пол, раса и вероизповедание.

От 2004 г. предлагаме социални услуги – „социален асистент”, „домашен помощник”,”болногледач” и др. в домовете на нуждаещите се.
Фондацията e разработила и собствен проект, който е в процес на търсене на партньори за финансиране изграждането на Социално заведение – „Дом за настаняване на стари хора и Хоспис”, за целта е открита дарителска сметка.
Натрупания опит в социалната сфера ни даде увереност да кандидатстваме за финансиране по европейски проекти. Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
От месец октомври 2009 г. Фондацията стартира изпълнението на Проект „Избор на достоен живот и независимост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд – фаза 2. с Договор Nо BG051PO001-5.2.04-0150-C0001
В началото на месец ноември 2009 г. започна работа и по втори проект „Да успеем заедно” с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PО001-5.1.01-0112-С0001. свързан с обучение и създаване на социално предприятие за лица без родители напуснали Социални домове.

Проектът “Избор на достоен живот и независимост” предлага подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на социални услуги в семейна среда, които ще подкрепят както хората от тези групи, така и ангажираните с тази дейност техни близки. Проекта е в съответствие с основната цел на приоритетно направление „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” – „оказване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от социални услуги” и на специфичната цел – „разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, като се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги в общността”. Проектът кореспондира и с основните акценти в областта на програмата „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”. Целтите и работата по този проек е част от ползвателите на социални услуги да са хора, които нямат друга алтернатива освен настаняване в специализирани институции. Проекта допринесе за създаването на нови работни места чрез наемането на трайно безработни , пенсионери, студенти, лица без родители израснали в социални заведения, работещи – медицински работници и др. Чрез провеждане на въвеждащо и поддържащи обучения от специалисти се постигнаха високи резултати при предоставянето на услугите. Тези обучения дадоха възможност на хора израснали в социални институции да превърнат познанията си в своя професия.
Голяма част от хората с увреждания и самотно живеещи хора на територията на гр. София са силно ограничени в посока социални контакти и ангажираност, което ги изправя пред широк кръг от пречки, обрича ги на самота и ги кара да се чувстват ненужни. Съпътстващите ги здравословни проблеми водят до ограничаване на тяхната активност и затруднена способност сами да полагат грижи за себе си. Съществува нагласата, че институционалната грижа е единствен възможен вариант за тях. Основен приоритет на Проекта е да отговори на потребностите на нарастващия брой нуждаещи се лица в големия Столичен град, като при достъпни условия им осигури ползване на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”.

Целева група по проекта са:
Лица от гр. София с различни видове трайни увреждания, които са в невъзможност сами да организират социалния живот и бита си и/или са социално изолирани;
Самотно живеещи възрастни хора от гр. София, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради различни причини от здравословен характер.

Обща цел на проекта:
Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора с ограничения от здравословен характер от гр. София чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда, насърчаващи равните възможности, социалното включване и правото на независимост, като се намали риска от настаняването им в специализирани институции.

ФОНДАЦИЯТА предлага социални услуги по домовете за обгрижване на деца, самотно живеещи възрастни хора, инвалиди и болни. За тази си дейност разполагаме с обучен екип, който да предоставя пълно и качествено обслужване в съответствие както с нормативните изисквания за дейността, така и със специфичните нужди и изисквания на самите лица и семействата им.

Основната цел на втория за Фондацията Проект „Да успеем заедно” е да подобри качеството на живот на лица напуснали социални домове и настанени в Центрове за временно настаняване, живеещи в гр. София чрез ангажирането им в новосъздадено социално предприятие като се осигури пряка подкрепа за активното им включване в социално-икономическия живот.
Проектът изпълнява следните специфични цели:

Да се създаде социално предприятие – шивашко ателие, на територията на гр.София като иновативна форма на социална услуга – „модел на предприемачество, развитие и заетост на работната сила” за развиване и упражняване на социални и трудови умения на хора от целевите групи.
Да се създадат условия за идентифициране и развитие на индивидуалните умения на хората от рисковите групи чрез социално консултиране и обучение в трудова среда близка до реалната.
Да се даде възможност за активно включване на лицата от уязвимите групи в сектора на социалната икономика и подобряване качеството на живот чрез осигуряване на „защитена заетост” и за преминаване към реалния пазар на труда.
Да се създаде устойчив модел и добра практика на социално предприятие като част от процеса на развитие на социалното предприемачество и социалния капитал.
Да се повиши обществената информираност за възможностите на социалната икономика за създаване на общностни инициативи и промоциране ролята на ЕСФ за реализацията на Проекта.

Във връзка с изпълнението на Проекта са подбрани десет потребители от Центровете за временно настаняване. При подбора са избегнати всякакви форми на дискриминация и се спази принципа за равенство между половете.
В съответствие с нормативната уредба, касаеща предоставянето на социални услуги /социалното предприятие се разглежда като иновативна форма на социална услуга/, доставчикът сключи договори с потребителите за ползване на социалните услуги. Проекта се изпълнява чрез разработена система за мониторинг и контрол на изпълнение на услугите.
Обучението и консултирането на подбраните хора от целевите групи се осъществява в две направления:
- Развитие на социални и комуникационни умения, подобряване на емоционално състояние, повишаване на самочувствието, увереността мотивацията за водене на независим живот. Без преодоляване на липсите в социално-емоционалното си развитие подкрепа хората от уязвимите групи няма да придобият мотивация за развитие на трудови и професионални умения, където е необходимо да има дисциплина и ангажираност.
- Развитие и упражняване на общи трудови умения в сферата на шивачеството в реална производствена среда, с цел усвояване на специфични професионални умения за включването им в сферата на социалната икономика и преминаване към реалния пазар на труда.

Проектът предлага подкрепа за социално включване и създаване на базови трудови умения на хора от уязвими групи – дълготрайно безработни, обект на социално подпомагане, в т.ч. с увреждания, от малцинствени етнически групи и напуснали специализирани институции, чрез ангажирането им в новосъздаденото социално предприятие – подходящи обучения, осигуряване на «защитена заетост», подкрепа за преминаване към реалния пазар на труда.

Очаква се със създаването на социалното предприятие, като предприемачески модел да се генерира заетост на хората от уязвимите групи. Хора в неравностойно положение ще придобият базови социални и трудови умения, които ще им дадат сериозна възможност за реализиране както в сферата на социалната икономика, така и на реалния пазар на труда. Проектът ще допринесе за повишаване равнището на социалния капитал и развитието на социалното предприятие. Проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи, в съответствие със заложените цели и ще го постигне чрез доброто качество на предоставяните услуги и продължаване на дейността на социалното предприятие, като гарантира взаимодействие между икономическата и социална политика в контекста на политиката по заетост.

найти работу в краснодаре казино онлайн играть бесплатно без регистрации слоты